Provoz školy ve školním roce 2020/2021

Milí rodiče,

škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost 1. září v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy a Manuálem k provozu škol a školských zařízení vydaným MŠMT vzhledem ke Covid – 19 vydaným 25. 8. 2020. Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci budeme průběžně sledovat její vývoj  a případně zveřejňovat oznámení o změnách či nových opatřeních na webových stránkách školy.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. 

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.

Je bezpodmínečně nutné dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy.

U vstupu do budovy školy, v každé učebně, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. 

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Zdvořile žádáme zákonné zástupce žáků i cizí osoby, aby nevstupovali do budovy školy, popřípadě omezili pohyb ve škole co nejvíc. 

Pokud se příznaky nemoci u žáka přítomného ve škole vyskytnou, neprodleně dojde k nasazení roušky a umístění do předem připravené izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce  žáka, který je povinen bezodkladně vyzvednout své dítě, aby žák opustil v nejkratším možném čase budovu školy.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Share Button