Klub rodičů

Aktuální seznam členů Výboru KRPŠ

  • Troup Mirko – předseda
  • Březík Petr – místopředseda
  • Bílá Edita
  • Konečný Filip
  • Maléřová Iva
  • Radová Eva
  • Rumian Tomáš
  • Pytela Adolf
  • Šuláková Radka
  • Tomášková Iveta

Kontakt: krpshranice@seznam.cz

Klub rodičů a přátel školy (KRPŠ) existuje od roku 1991 a jeho posláním je pomáhat škole při organizaci a zajištění aktivit žáků školy.KRPŠ je veden výborem, který hospodaří s vybranými finančními příspěvky. Hlavním zdrojem příjmů Klubu rodičů jsou členské příspěvky zákonných zástupců žáků naší školy. Příspěvek se platí jednorázově na začátku školního roku, a to pouze za jedno dítě na rodinu, a činí 150 Kč.Druhou velkou příjmovou položkou rozpočtu je výtěžek ze školního večírku, který Klub rodičů pořádá. Nemalou příjmovou položkou Klubu rodičů je také již tradičně výnos ze sběru starého papíru.Po poradě s učiteli jsou prostředky z fondu používány zejména na dopravné žáků do škol v přírodě, na lyžařské kurzy, na účast žáků v olympiádách a sportovních soutěžích. Přispívá také na cizojazyčné pobyty žáků v Anglii a Rakousku, na předplatné cizojazyčných časopisů a na výměnné pobyty žáků v Polsku. Podílí se na nákupu odměn pro žáky, zejména knižních, a různých učebních pomůcek.KRPŠ pomáhá škole i organizačně, a to při doprovodu žáků na cyklistických výletech, při sběru starého papíru a při zajišťování projektů s mezinárodní účastí, aktivně pomáhají při přípravě dětského karnevalu, v průběhu měsíce září pořádají pro děti sportovní odpoledne.Klub rodičů spolupracuje s vedením školy a pedagogy, aby výsledek činnosti celé školy byl co nejlepší. 

 

Share Button

Kontakty

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace
Telefon:  +420 581 675 411
Fax:         +420 581 675 436
e-mail:   zsmaje@zsmaje.cz
IČ:           49558609

Adresa:
Tř. 1. máje 357, 753 01 Hranice

Organizace školního roku 2017/2018

Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10.
Vánoční prázdniny: 23. 12. – 2. 1.
Konec 1. pololetí: 31. 1. 2018
Pololetní prázdniny: 2.2. 2018
Jarní prázdniny: 12. 2. – 18. 2. 2018
Velikonoč. prázdniny: 29.3. – 30.3.
Konec šk. roku: 29.6. 2018
Zahájení šk. roku 2018/2019: 3. 9.

// Exit if accessed directly if( !defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; } /** * Footer Template * * * @file footer.php * @package Responsive * @author Emil Uzelac * @copyright 2003 - 2013 ThemeID * @license license.txt * @version Release: 1.2 * @filesource wp-content/themes/responsive/footer.php * @link http://codex.wordpress.org/Theme_Development#Footer_.28footer.php.29 * @since available since Release 1.0 */ /* * Globalize Theme options */ global $responsive_options; $responsive_options = responsive_get_options(); ?>