Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 pro žáky 9. ročníku

Informace zde

Čestné prohlášení odkaz zde

 

Share Button

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ OD 25. 5. 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/21 (týká se prvního stupně 1. – 5. r.)

Informace zde

Čestné prohlášení odkaz zde

Share Button

Informace pro rodiče a žáky 9. ročníků

Vážení rodiče, 

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 do škol budou moci docházet žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. 

Obsahem  vzdělávacích aktivit bude učivo z českého jazyka a matematiky., Řešení organizace vzdělávacích aktivit je v kompetenci školy. Záleží na počtu přihlášených žáků, probíhaly by 2x týdně – 2 hodiny matematiky a 2 hodiny českého jazyka. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy, dle počtu přihlášených žáků. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Při vstupu do školy 11. 5. 2020 žák odevzdá čestné prohlášení a seznámení zde, bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy nejpozději do 7. 5. 2020. 

Před nástupem do školy bude zákonný zástupce žáka informován o:

– přesné organizaci vzdělávacích aktivit a o dalších souvislostech,

– provozu školy, školní jídelny a hygienických opatřeních, 

– omlouvání žáků.

Hranice 4. 5. 2020                                                      Mgr. Ivan Straka, ředitel školy

Share Button

Vyzvednutí písemného rozhodnutí o přijetí, nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu školní docházky pro školní rok 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí, odkladu školní docházky o jeden rok) si rodiče osobně vyzvednou na sekretariátu školy v termínu od 25. 5. do 29. 5. 2020 (8.00 – 12.00 hod.). Občanský průkaz s sebou!

Share Button

Oznámení o přijetí

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s § 66, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 v Základní škole Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace níže uvedeným uchazečům:

Seznam přijatých dětí do bilingvní první třídy
Poř.č. Registrační číslo Výsledek řízení  
1 XPYAG přijat/a/  
2 3D915 přijat/a/  
3 OMZUT přijat/a/  
4 R3UID přijat/a/  
5 USF3J přijat/a/  
6 HVA31 přijat/a/  
7 ZF7V8 přijat/a/  
8 B4UJ7 přijat/a/  
9 C67YP přijat/a/  
10 KPN25 přijat/a/  
11 2L98T přijat/a/  
12 0EVPP přijat/a/  
13 5ATD2 přijat/a/  
14 QXSBX přijat/a/  
15 939Q3 přijat/a/   
16 E4IGV přijat/a/  

 

Seznam přijatých dětí do běžných prvních tříd
Poř.č. Registrační číslo Výsledek řízení Poř.č. Registrační číslo Výsledek řízení
1 PETIR přijat/a/ 32 X3HO9 přijat/a/
2 OMQ10 přijat/a/ 33 1QDM2 přijat/a/
3 BXCTZ přijat/a/ 34 VYYYK přijat/a/
4 C6C7I přijat/a/ 35 W2XHV přijat/a/
5 DWCC8 přijat/a/ 36 YR5GN přijat/a/
6 ZHP1N přijat/a/ 37 I19LU přijat/a/
7 X5V9J přijat/a/ 38 STSWA přijat/a/
8 JHUGY přijat/a/ 39 ZCWAC přijat/a/
9 XQY1Z přijat/a/ 40 2KTEF přijat/a/
10 HTSA7 přijat/a/ 41 V9DF7 přijat/a/
11 T7CZU přijat/a/ 42 QQGEM přijat/a/
12 6TYYF přijat/a/ 43 35NTD přijat/a/
13 ZA94O přijat/a/ 44 ATGE6 přijat/a/
14 B442U přijat/a/ 45 OBTXI přijat/a/
15 6S9IE přijat/a/ 46 6XXX5 přijat/a/
16 I7FX7 přijat/a/ 47 0ZAH4 přijat/a/
17 OQ26T přijat/a/ 48 YSF5U přijat/a/
18 4D8DE přijat/a/ 49 YN5TV přijat/a/
19 KVAP3 přijat/a/ 50 UEJC6 přijat/a/
20 YVSCH přijat/a/ 51 N624V přijat/a/
21 2FAJX přijat/a/ 52 8AQPA přijat/a/
22 JA433 přijat/a/ 53 CW41C přijat/a/
23 WEWDR přijat/a/ 54 2BZR4 přijat/a/
24 2HXYX přijat/a/ 55 UTY2M přijat/a/
25 8OGCG přijat/a/ 56 JNI44 přijat/a/
26 IYG5W přijat/a/ 57 U8KAO přijat/a/
27 XVTRA přijat/a/ 58 OVYZA přijat/a/
28 DN464 přijat/a/ 59 U5K3L přijat/a/
29 5RY1L přijat/a/ 60 COSNB přijat/a/
30 P0IFJ přijat/a/ 61 CEWY9 přijat/a/
31 ESZHN přijat/a/      

 Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého krajeZveřejněno od 27. 4. 2020 do 15. 5. 2020.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Hranice, 27. 4. 2020

Oznámení o nepřijetí a přerušení správního řízení

 Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s § 66, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přerušit správní řízení z důvodu řešení odkladu povinné školní docházky na jeden školní rok a oznámit nepřijetí níže uvedeným uchazečům:

Seznam přerušených správních řízení
Poř.č. Registrační číslo/kód/ Výsledek řízení  
1 OCSZV řízení přerušeno  
2 CGQOW řízení přerušeno  
3 844OJ řízení přerušeno  
4 XYZ56 řízení přerušeno  
5 3E0YV řízení přerušeno  
6 ZG3CA řízení přerušeno  
7 V294O řízení přerušeno  
8 FLZPU řízení přerušeno  

 

Seznam nepřijatých žáků
Poř.č. Registrační číslo/kód/ Výsledek řízení
1 B2HJ8 nepřijat/a
2 W7LFZ nepřijat/a

 Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Zveřejněno od 27. 4. 2020 do 15. 5. 2020.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se nevyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání a dále pak přerušení správního řízení z důvodu řešení odkladu školní docházky na jeden školní rok, za oznámená.

Hranice, 27. 4. 2020

Mgr. Ivan Straka, ředitel školy

Share Button

Zápis do 1. tříd

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat všem rodičům, kteří dali naší škole důvěru a rozhodli se svěřit výchovu a vzdělávání svých dětí právě nám. Všechny děti, které byly zapsány na ZŠ 1. máje, budou přijaty. Rozhodnutí o žádostech ohledně přijetí k základnímu vzdělávání včetně odkladů budou oficiálně zveřejněna až po zápisu dětí do bilingvní třídy (proběhne v tomto týdnu) dne 27. 4. 2020 pod danými kódy (registrační číslo uvedené v žádosti k zápisu dítěte do 1. třídy).

Rodiče, kteří podali žádost o přijetí dítěte na více škol, jsou povinni po zveřejnění Rozhodnutí o přijetí do 3 pracovních dnů oznámit řediteli školy, kterou ZŠ preferují!

Vedení školy

Share Button

Zápis dětí do 1. tříd 2020

Zápis k povinné školní docházce proběhne pouze formou podání elektronické přihlášky bez osobní přítomnosti dítěte v termínu od 6. 4. do 17. 4. 2020.

Důležité upozornění – v zadaném formuláři zvolte zaměření třídy: běžná nebo bilingvní, zda žádáte o odklad zatrhněte příslušné políčko.

Kliknutím na níže uvedený odkaz se otevře tiskopis k přihlášení či odkladu školní docházky:

Odkaz k přihlášení

V okamžiku potvrzení elektronické přihlášky bude rodiči zaslán e-mail s informacemi o zápisu.  Doporučujeme rodičům, aby podávali “Přihlášku ke vzdělávání” pouze na tu školu, kterou preferují. 

Kritéria pro přijetí a přehled školských obvodů naleznete zde:

Kritéria pro zařazení do 1. tříd

Spádové oblasti

Posuzování školní zralosti v PPP(odklad) je v současné době odloženo, rodiče se mohou prozatím pouze přihlásit k vyšetření. Jakmile to bude možné, posouzení školní zralosti budou řešit přednostně. Webové stránky www.ppp-olomouc.cz, kde v sekci Aktualit uvádí veškeré čerstvé informace. Rodiče zde naleznou e-mail, na který mohou podávat své žádosti o vyšetření školní zralosti. 

Zápisy do Základní umělecké školy Hranice pro školní rok 2020-2021:
V souvislosti se současnými mimořádnými opatřeními vlády proběhnou zápisy do ZUŠ Hranice 15. – 18.června 2020. Přihlášky lze vyplnit elektronicky na www.iZUS.cz od 6.dubna – 14.června 2020 (podrobné informace k zápisům budou na www.zushranice.cz)
Share Button

Rady jak zvládnout nouzový stav

Čtěte na facebooku naší školy.

Share Button

Školní psycholožka

V době uzavření škol nabízí naše školní psycholožka p. Skokanová konzultace po telefonu pro žáky naší školy i jejich zákonné zástupce denně v době od 8:00 – 16:00 hod na tel. č. 736 770 603. Již plánované konzultace jsou až do odvolání zrušeny.

Děkujeme za pochopení

Share Button

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
Share Button
Top