ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

     vzhledem k vládním opatřením souvisejícím s nepříznivou epidemickou situací bude i v letošním roce probíhat zápis dětí do 1. ročníku od 6. do 16. 4. na naší škole nestandardním způsobem a to takto: 

a) do běžné třídy 

  1. Distanční formou (bez osobní přítomnosti dítěte a jeho zákonných zástupců)
  2. Prezenční formou (za osobní přítomnosti dítěte a jeho zákonných zástupců a za předpokladu dodržení všech protiepidemiologických opatření tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti)

b) do bilingvní třídy – pouze prezenční formou

Pro obě formy zápisu je nutné podání elektronické přihlášky, která bude na webu školy spuštěna v termínu od 1. 4. do 16. 4. 2021. V okamžiku potvrzení elektronické přihlášky bude rodiči zaslán e-mail s informacemi o zápisu včetně způsobu doručení dokumentů v papírové podobě škole. (Žádost o přijetí = Zápisní lístek a kopie rodného listu. Pokud žádáte pro své dítě odklad školní docházky, přiložíte i Žádost o odklad včetně doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře). Termín pro odevzdání výše uvedených dokumentů je stanoven od 6. 4. do 16. 4. 2021

Jsme rádi, že si vyberete naši školu a moc se těšíme na budoucí prvňáčky.                                                                                            Vedení ZŠ 1. máje

Kritéria pro přijetí a přehled školských obvodů naleznete zde:

Kritéria pro zařazení do 1. tříd

Spádové oblasti

Share Button