Oznámení o nepřijetí, udělení odkladu a přerušení správního řízení

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s § 66, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, udělit odklad, přerušit správní řízení z důvodu řešení odkladu povinné školní docházky na jeden školní rok nebo řešení předčasného nástupu do školy a oznámit nepřijetí níže uvedeným uchazečům:

Seznam udělených odkladů a přerušených správních řízení 
Poř.č. Registrační číslo/kód/ Výsledek řízení
1 V5P4D udělen odklad
2 HWCFL udělen odklad
3 A1HTU udělen odklad
4 GQOUK řízení přerušeno
5 IERMT řízení přerušeno
6 1Y00E řízení přerušeno
7 FSGY4 řízení přerušeno
8 Ž1 řízení přerušeno
9 GD5U0 řízení přerušeno
10 Y8DF0 řízení přerušeno
11 8D9VU řízení přerušeno
12 940QM řízení přerušeno
13 TX9ZS řízení přerušeno
14 SR88A řízení přerušeno
15 V1BZ8 řízení přerušeno
16 4OT0V řízení přerušeno
17 LX7QU řízení přerušeno
18 F7CZI řízení přerušeno
19 VQQ6V řízení přerušeno
20 3404M řízení přerušeno
21 V7CO0 řízení přerušeno
22 1Y0Y4 řízení přerušeno

Seznam nepřijatých dětí

Poř.č. Registrační číslo /kód/ Výsledek řízení
1 5DR6D nepřijat/a
2 Q1DRX nepřijat/a
3 DGWUL nepřijat/a
4 7KW47 nepřijat/a

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Zveřejněno od 16. 4. 2021.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se nevyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání a dále pak udělení odkladů a přerušení správního řízení z důvodu řešení odkladu školní docházky na jeden školní rok, za oznámená.

Hranice, 16. 4. 2021                                                                    

                                                                                             Mgr. Ivan Straka, ředitel školy

 

Share Button