Erasmus+ 2020-2022

Název projektu:

BETTER ME – BETTER US
LEPŠÍ JÁ – LEPŠÍ MY

Trvání: 31. prosince 2020 – 30. prosince 2022

Po předešlých bohatých zkušenostech s projektem ERASMUS+ jsme opět jeho součástí.  Chceme dát podnět k neustálému rozvoji našich pedagogů a podpořit rozvoj našich žáků. Tentokrát se budeme soustředit na zlepšování jazykové vybavenosti dětí v běžných třídách.

Cíle:

 1. Motivace žáků k učení se cizích jazyků, zejména angličtiny
 2. Zkvalitnění výuky
 3. Zvyšování jazykových dovedností u pedagogických pracovníků
 4. Podpora dalšího vzdělání pedagogů

Fáze projektu:

 1. Přípravná – prosinec 2020 / prosinec 2021
 • kurzy pro pedagogy 1x týdně/ 60min
 • možnost školení, seminářů, workshopů, met. kurzů v rámci ČR
 1. Mobility pedagogů – červenec a srpen 2022
 • kurzy v zahraničí (Malta, Velká Británie)
 1. Postupné zavádění metody CLIL do výuky na 1. a 2. st.
 • sdílení nápadů a aktivit mezi pedagogy
 • publikace “ L-ing By D- ing  #learningbydoing”

Co je to CLIL?

CLIL – Content and Language Integrated Learning – obsahově a jazykově integrované učení

Jde o metodu, která je podporována mnoha evropskými zeměmi a doporučována jako vhodný prostředek rozvoje žáků. Metoda začleňuje prvky cizojazyčné výuky do předmětů nejazykového charakteru, integruje výuku předmětu a cizího jazyka. Jedná se o propojení cizího jazyka (v našem případě anglického) a jiného vyučovaného předmětu (např. vlastivědy, matematiky, chemie, fyziky, …). Žáci si tak rozšiřují slovní zásobu a osvojují znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.

Metodou CLIL budeme pracovat prostřednictvím CLIL showers (kratší úseky hodiny vedené v anglickém jazyce). Rozsah výuky bude samozřejmě odpovídat potřebám žáků. Angličtina v ostatních předmětech je bonus, jakési doplnění výuky. Není známkována a není nadřazena vyučovacímu předmětu, ve kterém je zahrnuta. Právě to je jeden ze základních rozdílů výuky bilingvní a výuky metodou CLIL.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Share Button