Pasování na školáka v ŠD

Naši noví prvňáčci už chodí celý měsíc do školy. Seznamují a osvojují si pravidla a správné chování v družině.
Ve středu 30.9. proběhlo slavnostní “ Pasování na školáka – malého piráta „.

Fotogalerie: zde

Share Button

Kamenný had

Share Button

V pátek do školy!

V pátek 25. 9. probíhá školní výuka podle běžného denního provozu stanoveného školním rozvrhem.

Share Button

Roušky i při výuce na 2. stupni

Podle sdělení ministra zdravotnictví 17. 9. bude od pátku nošení roušek ve školách povinné v celém Česku i během vyučování pro žáky od druhého stupně základních škol. Žádáme proto rodiče i žáky, aby si s sebou každodenně přinesli alespoň 2 čisté roušky.

Děkujeme za pochopení.

 

Share Button

Povinnost nošení roušek

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10. 9. uvnitř budov v celé České republice. Z toho důvodu musí mít každý žák minimálně 1 nejlépe 2 roušky od zítřka s sebou a musí si ji okamžitě nasadit při vstupu do budovy.

Share Button

Provoz školy ve školním roce 2020/2021

Milí rodiče,

škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost 1. září v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy a Manuálem k provozu škol a školských zařízení vydaným MŠMT vzhledem ke Covid – 19 vydaným 25. 8. 2020. Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci budeme průběžně sledovat její vývoj  a případně zveřejňovat oznámení o změnách či nových opatřeních na webových stránkách školy.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. 

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.

Je bezpodmínečně nutné dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy.

U vstupu do budovy školy, v každé učebně, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. 

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Zdvořile žádáme zákonné zástupce žáků i cizí osoby, aby nevstupovali do budovy školy, popřípadě omezili pohyb ve škole co nejvíc. 

Pokud se příznaky nemoci u žáka přítomného ve škole vyskytnou, neprodleně dojde k nasazení roušky a umístění do předem připravené izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce  žáka, který je povinen bezodkladně vyzvednout své dítě, aby žák opustil v nejkratším možném čase budovu školy.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Share Button

Slavnostní přivítání prvňáčků 1. září

Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne 1. 9. v 8:00 hodin ve školní jídelně (červená budova). 

Na základě nařízení vlády je při akcích s účastí nad 100 osob, konaných ve vnitřních prostorách, zakázán pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest. Z výše uvedených důvodů budou mít ve školní jídelně zákonní zástupci a jejich děti roušku.

                                                                                                             Těší se na Vás vedení ZŠ 1. máje

Share Button

Fotosoutěž PŘÍRODA OBJEKTIVEM FOTOAPARÁTU

Share Button

Provoz školní družiny

Letní provoz školní družiny od 7.7. do 10.7.2020 z důvodu malého počtu přihlášených dětí ZRUŠEN.

Přijetí do ŠD na školní rok 2020/21
Všichni žáci 1. až 3. ročníku, kteří podali žádost do termínu 22.6.2020, jsou zařazeni do ŠD.
Od 25.8. můžete vyzvedávat zápisní lístek do ŠD na školní rok 2020/21.
Share Button

Informace OSSZ ohledně výplaty ošetřovného

Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov upozorňuje, že ředitelské volno vyhlášené na 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 není důvodem uvedeným v ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (tj. havárie, mimořádné opatření při epidemii, jiná nepředvídaná událost), s nimiž je spojen nárok na ošetřovné. V tomto případě nejde o situaci nepředvídanou. Právní úprava zákonem č. 133/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tento rámec nepřekračuje. Doplňuje a konkretizuje výslovně podmínky nároku, ale vždy je váže k ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 (a 2) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Okresní správa sociálního zabezpečení dále uvádí, že v případě, že i nadále bude pečující osoba/rodič, popř. osoba žijící v domácnosti/ pečovat o nezletilé dítě do 13 let věku dítěte, avšak odpadnou důvody pro tuto péči v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru SARS-CoV-2, v tomto případě z důvodu plánované rekonstrukce nebo z důvodu ředitelského volna, nenáleží za tyto dny ošetřovné.

Současně Vám předáváme informaci, že pokud dítě v konkrétní den navštíví školu, byť se jedná o školní akci, která není vzděláváním (vyhlášení ministerstva školství k uvolnění opatření ode dne 22. 6. 2020), nárok na výplatu ošetřovného za tento den zaniká, neboť jakmile rodič dítě do školy pošle, ztrácí za tento den nárok na ošetřovné a nevykazuje ho na Výkazu péče jako den, kdy o dítě pečoval. Je povinností zaměstnance, aby skutečnost, že dítě v konkrétní den navštívilo školu, oznámil. Jinak se dopouští přestupku neoznámení rozhodné skutečnosti dle ustanovení § 128 odst. 1 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Bc. Barbora Burešová, vedoucí odd. nemocenského pojištění, OSSZ Přerov

Share Button
Top