GDPR

Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce, Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává Filip Hradil,DiS.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

 

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace si je plně vědoma významu ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů, a proto při shromažďování a dalším zpracování takových údajů, včetně obsahu, postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Nejenže aktivně sledujeme vývoj české legislativy a legislativy EU, abychom implementovali veškeré požadavky uložené zákonem, ale aktivně se věnuje oblasti ochrany dat a bezpečnosti – například tím, že máme definovanou a funkční roli POVĚŘENCE – Filip Hradil, DiS. (Tel: +420 774 574 662, mail: gdpr@filiphradil.cz) – Data Privacy Officera, zaměstnance vybaveného dostačujícími kompetencemi k tomu, aby byla zajištěna maximální možná míra ochrany soukromí našich studentů/zaměstnanců Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace.

Můžeme deklarovat, že splňujeme požadavky platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a že implementujeme požadavky nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a tedy ke dni aplikovatelnosti budeme připraveni na plnění povinností kladených GDPR jak na správce osobních údajů, tak na případy, kde bude Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace v pozici zpracovatele osobních údajů.

Nové povinnosti podle GDPR

Povinnost vést záznamy o činnostech zpracování

Ke dni aplikovatelnosti GDPR, tedy k 25. 5. 2018, budou nastaveny veškeré procesy nezbytné k vedení záznamů v rozsahu požadovaném GDPR, a to jak na případy, kdy je Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace v pozici správce, tak na případy, kdy je Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace v pozici zpracovatele. Již dnes dokumentujeme veškeré činnosti zpracování, které jsou podle současné platné právní úpravy předmětem registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ohlašování případu porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a Oznamování případu porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů.

Máme nastaveny procesy pro řádné dokumentování veškerých bezpečnostních incidentů a pro ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a oznamování subjektu údajů.

Ustavení pověřence pro ochranu osobních údajů.

Máme ustanoveného Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je vybaven odpovídajícími pravomocemi a je zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Ke dni aplikovatelnosti GDPR budou plněny veškeré povinnosti kladené na Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace jako správce ve vztahu k právům subjektu údajů. Zároveň bude naše společnost zajišťovat veškerou součinnost správcům nutnou k plnění jejich zákonných povinností podle GDPR, jimž bude poskytovat služby v pozici zpracovatele.