Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

  • na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací, na 2. stupni v týdnu od 17. 5. probíhá ještě  výuka rotačním systémem – 7. ABC a 9. ročník se učí prezenčně ve škole, 6., 8. ročník a 7. D distančním způsobem
  • na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin (platí i pro ŠD), provoz školy se tak vrací do běžného provozu včetně odpolední výuky na 2. stupni, kroužků a nepovinných předmětů
  • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol
  • preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy (1x týdně na 1. stupni, 2x týdně na 2. stupni), nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, test se provede v den jeho příchodu
  • ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst
  • při vycházce nebo pobytu na školní zahradě žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob
  • na hromadném vyzvedávání žáků ve dvoře školy i před školou v určeném čase se domluví TU přímo se třídou
  • šatny stále v provozu nebudou, žáci se přezouvají ve třídě

 

 

Share Button

Informace k návratu žáků 2. stupně do školy od 10. května

 • obnovení povinné prezenční výuky v režimu rotačním, tzn. třídy se střídají po týdnu ve škole a doma
 • od 10. 5. prezenční výuka pro 6. ABCD7. D a 8. ABC. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
 • od 17. 5. prezenční výuka pro 7. ABC a 9. ABC. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
 • žáci se budou povinně 2x týdně ve škole testovat (v pondělí a ve čtvrtek)
 • žáci mají povinnost nosit chirurgickou roušku nebo respirátor po celou dobu pobytu ve škole
 • výuka bude probíhat podle platného rozvrhu kromě odpolední výuky, která odpadá
 • výuka jazyků ve všech ročnících  i TV 8. a 9. tříd bude probíhat po třídách, žáci se nebudou dělit do skupin
 • sportovní činnosti se mohou konat ve vnějších prostorech, během dne bude zařazován pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle počasí (doporučujeme přizpůsobit oblečení)
 • větrání tříd bude probíhat 5 minut mezi hodinami, uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut
 • žáci nebudou vstupovat do šaten, půjdou rovnou do třídy (doporučujeme nosit přezůvky)
 • vstup do školy – žáky si osobně vyzvedne vyučující 1. hodiny:

Číst dále ›

Share Button

Vyzvednutí písemného vyrozumění o přijetí, nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu školní docházky pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

přijďte si osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí (nepřijetí, odkladu školní docházky o jeden rok)  na sekretariátu školy v termínu od  6.5. do 12. 5. 2021 (7.30 – 15:30.00hod.) Občanský průkaz s sebou!

Děkujeme.

Share Button

Poděkování

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat všem rodičům, kteří dali naší škole důvěru a rozhodli se svěřit výchovu a vzdělávání svých dětí právě nám. Zápis dětí do prvních tříd formou elektronického rezervačního systému si pochvalovali nejen rodiče, ale i pedagogové. Vše probíhalo v pohodové atmosféře, rodiče a jejich děti byli ušetřeni nepříjemného čekání, jako tomu bylo v letech minulých, a zbyla i spousta času na příjemné povídání. Velké poděkování patří i těm pedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na samotném průběhu zápisu.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odkladu povinné školní docházky si rodiče osobně vyzvednou v termínu od 6. 5. do 12. 5. 2021 /7.00 – 15.30 hod./ na sekretariátu školy. / Občanský průkaz s sebou! /

A v září se budeme těšit na naše budoucí prvňáčky.

                                                                                                            Vedení školy ZŠ 1. máje

Share Button

Oznámení o přijetí pro šk. r. 2021-22

Oznámení o přijetí 

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s § 66, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 v Základní škole Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace níže uvedeným uchazečům: Číst dále ›

Share Button

Oznámení o nepřijetí, udělení odkladu a přerušení správního řízení

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s § 66, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, udělit odklad, přerušit správní řízení z důvodu řešení odkladu povinné školní docházky na jeden školní rok nebo řešení předčasného nástupu do školy a oznámit nepřijetí níže uvedeným uchazečům: Číst dále ›

Share Button

Informace k návratu žáků do školy od 12. dubna 2021

Od pondělí 12. 4. se žáci 1. stupně začnou do škol vracet v rotační formě – každý žák bude jeden týden přítomen ve škole (výuka prezenční) a následující týden se pak bude vzdělávat distančním způsobem.

Rotační princip celých tříd bude spuštěn následovně:

 • Od 12. 4.  nastupují do školy – 1. BD, 2. BD, 3. BD, 4. BD, 5. BD
 • Od 12. 4.  mají distanční způsob výuky – 1. AC, 2. AC, 3. AC, 4. AC, 5. AC
 • Po týdnu nastává rotační výměna (takže od 19. 4. – 1. AC, 2. AC, 3. AC, 4. AC, 5. AC ve škole,  1. BD, 2. BD, 3. BD, 4. BD, 5. BD – distanční výuka)

Číst dále ›

Share Button

ZÁPIS DO 1. tříd – Spuštění elektronické přihlášky a rezervačního systému

Elektronickou přihlášku a rezervaci můžete provést od 1. 4.  po kliknutí na následující odkaz:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zapis_2020_zs_1_maje/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40371

Vyplňte prosím první stranu zápisu s osobními údaji a potvrďte. Poté Vám budou nabízeny termíny pro registraci k zápisu”

a) v případě osobní přítomnosti při zápisu ve škole  vybíráte nejprve místnost – pro běžné třídy: I, II, III, pro bilingvu: IV, pak teprve vyhovující termín od 8. 4. do 13. 4. Dokumenty přineste s sebou. Registraci je nutné provést do 7. 4. 2021.

b) v případě zápisu bez osobní přítomnosti vyberte místnost – distanční zápis a vyberte nejbližší možný termín. Jde pouze o formální zadání termínu, potřebné dokumenty doručte vhozením obálky s dokumentací do určeného prostoru u bočního vstupu školy (směr od supermarketu Albert) v pracovní dny od 6. 4. do 16. 4. 2021 v době od 7:00 do 15:00 hod. Registraci je možné provést až do 16.4.

Všechny informace Vám přijdou po podání elektronické přihlášky na e-mail. Stejně tak Vám den před Vámi rezervovaným termínem přijde e-mail upozorňující na blížící se zápis. Tímto Vás také žádáme o přesné dodržení stanoveného času, aby nedocházelo ke kumulaci osob v budově školy a dodržení všech hygienických nařízení. 

Případná žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do 30. 4. 2021 včetně doložení dvou doporučení (PPP + odborného lékaře). 

Při přijímání dětí budeme postupovat na základě zveřejněných kritérií na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí a odkladech budou rovněž zveřejněna na školním webu www.zsmaje.cz do 14 dnů pod přidělenými registračními čísly, která jsou uvedena na elektronické přihlášce. Rodiče si jej osobně vyzvednou v termínu od 6. 5. do 12. 5. 2021 /7.00 – 15.30 hod./ na sekretariátu školy. Občanský průkaz s sebou!

Share Button

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

     vzhledem k vládním opatřením souvisejícím s nepříznivou epidemickou situací bude i v letošním roce probíhat zápis dětí do 1. ročníku od 6. do 16. 4. na naší škole nestandardním způsobem a to takto: 

a) do běžné třídy 

 1. Distanční formou (bez osobní přítomnosti dítěte a jeho zákonných zástupců)
 2. Prezenční formou (za osobní přítomnosti dítěte a jeho zákonných zástupců a za předpokladu dodržení všech protiepidemiologických opatření tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti)

b) do bilingvní třídy – pouze prezenční formou

Pro obě formy zápisu je nutné podání elektronické přihlášky, která bude na webu školy spuštěna v termínu od 1. 4. do 16. 4. 2021. V okamžiku potvrzení elektronické přihlášky bude rodiči zaslán e-mail s informacemi o zápisu včetně způsobu doručení dokumentů v papírové podobě škole. (Žádost o přijetí = Zápisní lístek a kopie rodného listu. Pokud žádáte pro své dítě odklad školní docházky, přiložíte i Žádost o odklad včetně doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře). Termín pro odevzdání výše uvedených dokumentů je stanoven od 6. 4. do 16. 4. 2021

Jsme rádi, že si vyberete naši školu a moc se těšíme na budoucí prvňáčky.                                                                                            Vedení ZŠ 1. máje

Kritéria pro přijetí a přehled školských obvodů naleznete zde:

Kritéria pro zařazení do 1. tříd

Spádové oblasti

Share Button

Sportovní výzvy tříd #COVID DIVOCSMAJEM

6 týdnů – 6 výzev – 19 zapojených tříd/týmů – 173 zapojených žáků/ učitelů.

Přinášíme výsledky našeho šestitýdenního soutěžení a vzájemného hecování:

Po dobu šesti týdnů nás každé pondělí školní email upozornil na nový příspěvek (na speciálně vytvořené Google učebně #DIVOCSMAJEM), který odtajnil video (návod), ve kterém byla zveřejněna jedna z výzev. Sedy lehy za minutu, počet angličáků za minutu, výdrž ve dřepu u stěny, běh v parku, přeskoky přes švihadlo za tři minuty a výdrž v planku… to vše stmelovalo minulé týdny naše třídní kolektivy. Číst dále ›

Share Button
Top