Základní škola

O nás

Škola poskytuje vzdělávání a školské služby na třech budovách, všechny prostory se však nachází ve společném komplexu školy. Podle Školního vzdělávacího programu – „Vzdělávejme se, ať porozumíme světu“ se vyučuje ve všech ročnících.

Škola nabízí kvalitní základy všeobecného vzdělání žákům 1. – 9. ročníku s cílem rozvíjet jejich individuální schopnosti a nadání, připravit je ke studiu na středních školách a do praktického života. Vzdělávací koncepcí navazuje na tradici a v souladu s aktuálními trendy klade důraz na výuku cizích jazyků, podporu počítačové gramotnosti, ekologickou výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Od 1. ročníku probíhá výuka anglického jazyka, v rámci výuky druhého cizího jazyka škola nabízí německý, ruský a francouzský jazyk pro žáky 2. stupně. Škola umožňuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) i žáků s nadprůměrnými studijními předpoklady.

Pro naplňování vzdělávacích cílů ŠVP ZV má škola příznivé personální, materiálně-technické a prostorové zázemí.

Historie

Před sto lety zahájila vyučování česká měšťanská škola v Hranicích
Albert Hudec: Česká měšťanská škola. 1905, třída 1. máje 357.
Otto Zeman: Česká obecná škola, 1896 – 1899, třída 1. máje 361.

Historie budov škol na 1. máje

Výstavbu budov českých obecných škol na třídě 1. máje i německé chlapecké školy na Motošíně financovalo německé vedení města. Město je stavělo současně a dokonce byly ve stejný den i slavnostně vysvěceny. Příhodně se nám tak nabízí srovnání českých a německých představ o „kapličce vzdělání“. Vyniká především nápadná civilnost a profánnost české školy a výstavnost školy německé. Neorenesanční česká obecná škola (třída 1. máje 361) byla vystavěna v letech 1896-1899 podle plánů stavitele Otto Zemana z Bystřice pod Hostýnem. Je to nevýrazný, souměrně řešený, objekt s rovnou přední fasádou, jen mírně vystouplým středovým rizalitem a dvěma bočními křídly protáhlými do zahrady.Rovněž mnohem okázalejší nová budova české měšťanské školy v Hranicích z roku 1905 je neorenesanční (třída 1. máje 357). Její duální poslání zdůrazňuje souměrné řešení průčelí se dvěma vchody po krajích domu – pro dívky a pro chlapce. Na hlavní římse rizalitu jsou ve štuce provedeny dva medailony s reliéfními profily Jana Ámose Komenského a hranického osvícence Josefa Heřmana Agapita Gallaše. Během realizace stavby byly oproti plánům, kresleným mimochodem bílým inkoustem na modrém papíře a signovaným Albertem Hudcem 14. července 1904, provedeny některé dílčí změny. Proti její výstavbě protestoval bývalý německý starosta města Dr. Plachký. Plány jsou dnes uloženy v archivu Stavebního úřadu MÚ Hranice a ve Státním okresním archivu v Přerově-Henčlově.Tomáš Pospěch.

Před sto lety zahájila vyučování česká měšťanská škola v Hranicích

Z obětavé práce vlastenců vyrostl v 19. století mohutný proud národního, hospodářského a kulturního rozvoje českého lidu. V šedesátých letech byl v Hranicích založen čtenářsko-pěvecký spolek Beseda a Občanská záložna. V posledním desetiletí 19. století zaměřuje se úsilí hranických českých vlastenců na české školství. Po velkých bojích byly v roce 1896 rozděleny německé utrakvistické obecné školy na samostatné německé a české školy. O rok později byl založen školský spolek „Galaš“, jehož hlavním úkolem bylo založit přes odpor německé městské správy české soukromé měšťanské školy – chlapeckou a dívčí. Zemské úřady v roce 1889 sice uznaly nutnou potřebu českých měšťanských škol a udělily jim právo veřejnosti, ale německá správa města se ještě další tři roky tvrdě bránila, než převzala věcný náklad na tyto školy. Školský spolek „Galaš“ vykonal na dnešní poměry nepředstavitelný kus práce, když dokázal udržet po pět let českou soukromou školu z darů a příspěvků obětavých českých lidí. Bylo to neúměrné břemeno a první ředitel Bohdan Lameš měl stálé potíže s financemi, kdy v pokladně nebyly peníze ani na platy učitelů. Před sto lety 16. září 1897 začalo vyučování v soukromé měšťanské škole chlapecké a dívčí v soukromé budově postavené v roce 1896 pro účely bydlení. Dům č.p. 358 na Horní ulici, dnes Tř. 1. máje, patřil Ignáci Kopeckémn, solicitátorovi kanceláře Dr. Františka Šromoty, pozdějšího starosty města po vítězných volbách v roce 1903. Majitel poskytl škole veliké místnosti bytu v hlavní budově (viz snímek) a sám se odstěhoval do dvorního traktu se skromnějším obydlím. Památná tato budova ve stejném novorenesančním stylu jako objekt školy byla za komunismu v roce 1977 zbourána a nahrazena nesmyslně jídelnou, obloženou červenými skleněnými panely, která tu architektonicky působí jako pěst na oko. Hned1 po otevření školy bylo do první třídy zapsáno 62 chlapců a 52 děvčat. Tím byla jasně prokázána oprávněnost české měšťanské školy. V budoucích letech počty žáků a žákyň rychle rostly a provizorní budova stavěná pro účely bydlení nevyhovovala vůbec. Po vítězství Čechů ve volebním boji v roce 1903 začalo se v roce 1905 se stavbou dnešní budovy. V září 1907 byla již budova v plném provozu. Počet žáků se tak rychle zvětšoval, že pro přetížení školní budovy musely být zřizovány již v letech 1908-1910 pobočky. V roce 1910 byla měšťanská škola dívčí oddělena od chlapecké a prvním ředitelem se stal tehdy známý a oblíbený moravský spisovatel Čeněk Kramoliš. Obecné školy byly správou připojeny ke školám měšťanským a rychle se rozvíjející české školství v Hranicích zvedlo podstatně sebevědomí české hranické společnosti. Honosná budova, která slouží školským účelům dodnes, prošla celkovou rekonstrukcí v roce 2013.

Bilingvní výuka

Na základě povolení MŠMT ČR jsme se od 1.září 2014 zařadili do sítě bilingvních škol. Jsme jedinou základní školou v rámci Olomouckého kraje, která tento typ výuky nabízí. Každoročně otevíráme vedle několika běžných tříd se standardním počtem žáků jednu první třídu s bilingvní výukou v českém a anglickém jazyce s maximálním počtem žáků 16.