Erasmus +

BETTER ME – BETTER US / LEPŠÍ JÁ – LEPŠÍ MY

Trvání: 31. prosince 2020 – 30. prosince 2022

ZŠ 1. máje je škola, která již sedmým rokem zřizuje výuku jedné bilingvní (dvojjazyčné) třídy v ročníku. Nyní přicházíme opět s malou – velkou inovací. Po předešlých bohatých zkušenostech s projektem ERASMUS+ jsme opět jeho součástí.  Chceme dát podnět k neustálému rozvoji našich pedagogů a podpořit rozvoj našich žáků.

Tentokrát se budeme soustředit na zlepšování jazykové vybavenosti dětí v běžných třídách.

Projekt LEPŠÍ JÁ – LEPŠÍ MY má několik fází. V první fázi se zaměřujeme na LEPŠÍ JÁ, tzn. na zvýšení jazykové vybavenosti pedagogů pomocí pravidelných kurzů angličtiny. Následovat budou zahraniční mobility v anglicky mluvících zemích, kde absolvujeme jak  kurzy jazykové, tak kurzy metodologické, které nabídnou inovativní metody ve vzdělávání. 

Ve fázi druhé LEPŠÍ MY, budeme pracovat metodou CLIL, což je zavedení prvků anglického jazyka v nejazykových vyučovacích hodinách (prvouka, dějepis…) v běžných třídách v takovém rozsahu, který odpovídá potřebám žáků. Laicky řečeno, děti si osvojují slovní zásobu nejen v hodinách anglického jazyka. Angličtina je zde bonus, jakési doplnění výuky. Není známkována a není nadřazena vyučovacímu předmětu, ve kterém je zahrnuta. Právě to je jeden ze základních rozdílů výuky bilingvní a výuky metodou CLIL.

Do projektu se zapojilo celkem 21 učitelů 1. a 2. stupně. Samotných mobilit se zúčastní 13 z nich. Projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Dovednosti

Zveřejněno

5. 4. 2023