Zápis 2024

Zápis 2024

Zápis bude probíhat ve dnech 4. – 6. 4. 2024. Přihlašování termínu provedete podáním elektronické přihlášky, od 25. 3. do 2. 4. 2024
po kliknutí zde

Veškeré další informace najdete zde: Zápis pro školní rok 2024 – 2025

Dokumenty ke stažení:

Žádost o odklad
Kritéria pro zařazení do 1.tříd

Jaká je naše škola 1. máje?

Každý rodič má právo si vybrat školu pro své dítě / Obecně závazná vyhláška ohledně stanovení spádových škol platí až v případě, že škola nemá dostatečnou kapacitu pro přijetí dětí do prvních tříd./. Právě výběr školy ovlivňuje samotný postoj dítěte ke vzdělávání. Jaká kritéria mohou ovlivnit to, zda Vašemu dítěti vyberete už od začátku školu, kde se bude cítit dobře? Kromě dostupnosti školy jsou to vzdělávací výsledky, způsob výuky, maximálně přátelské a vstřícné prostředí k dětem, jakým aktivitám se škola věnuje, otevřenost vůči rodičům a hlavně jaká v ní panuje atmosféra.

A co Vám může nabídnout právě naše škola?

 • Kvalitní výuku podle nejmodernějších trendů vedenou kolektivem odborně vzdělaných, zkušených a vstřícných pedagogů.
 • Úspěchy v různých vědomostních i sportovních soutěžích v okresním i krajském měřítku.
 • Každoročně vysoké procento úspěšnosti přijetí našich absolventů na prestižní střední školy.
 • Bilingvní třídu – na základě povolení MŠMT ČR jsme se od 1.září 2014 zařadili do sítě bilingvních škol. Jsme jedinou základní školou v rámci Olomouckého kraje, která tento typ výuky nabízí. Každoročně tedy otevíráme vedle několika běžných tříd se standardním počtem žáků jednu první třídu s bilingvní výukou v českém a anglickém jazyce s maximálním počtem žáků 16.
 • Výuku cizích jazyků, která patří mezi naše hlavní priority – od 1.r. začínáme s angličtinou, v šesté třídě přibude další cizí jazyk – německý, ruský nebo francouzský (popřípadě třetí v rámci volných aktivit). V rámci nového projektu se snažíme pomocí metody CLIL zavádět prvky anglického jazyka i do nejazykových hodin v běžných třídách v takovém rozsahu, který odpovídá potřebám žáků. Každoročně pořádáme zahraniční poznávací pobyty s výukou jazyků do německy i  anglicky mluvících zemí. Od roku 2010 spolupracujeme se partnerskou školou v Konstancin – Jeziorna v Polsku. Vzájemné návštěvy jsou zaměřeny hlavně na poznávání kultury a památek partnerských měst i okolí,  sportovní vyžití a konverzaci v cizím jazyce.
 • Počítačovou gramotnost – výuka ICT probíhá od 5. do 9. ročníku.
 • Neustálé investice do zkvalitnění vybavení a prostředí pro naše žáky, využívání moderních technologií ve výuce – interaktivní tabule, dataprojektory, čtečky. Každodenním používáním těchto technických vymožeností jsou děti vtáhnuty přímo do dění u tabule, což aktivizuje jejich pozornost a zájem o učení.
 • Zdravý životní styl – v 1.a 2.r. probíhá výuka plavání, v 5. r. pak záchranně-branný kurz a na druhém stupni plaveme v rámci Tv. Pro prevenci vadného držení těla používáme v hojné míře overballů. Pořádáme ekopobyty, které probíhají ve druhé a čtvrté třídě. Jde o vícedenní výchovně-vzdělávací pobyty, kde se děti naučí správně chovat k sobě i přírodě. V 5. a 7. ročníku pořádáme lyžařské výchovně-vzdělávací kurzy. K hodinám tělesné výchovy nám slouží náš sportovní areál u školy.
 • Zapojení v projektech: „Zdravé zuby“– je primárně určen pro prevenci zubního kazu u dětí na I. stupni základních škol, mezinárodní projekt “Hledáme své kořeny – přírodní a kulturní” – zabývající se krajovými tradicemi zúčastněných zemí, “Centrum kolegiální podpory pro ZŠ a SŠ v Olomouckém kraji” – spolupráce škol zaměřená na rozvoj a zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů, „ŠIK“– informační kanál zaměřený k prevenci široké škály problémových oblastí, „Recyklohraní“ – za každé nefunkční elektrozařízení (např. rádia, mp3, telefony, drobné kuchyňské spotřebiče, televizory nebo PC monitory) dostaneme body, za které získáme nové výukové programy a pomůcky k vybavení učeben a tělocvičen, „Ovoce do škol“ – každých čtrnáct dní mají žáci I. i II.st. zdarma pravidelný přísun ovoce a ovocných produktů,  “Reading week” – čtení pohádek v anglickém jazyce žáků II. stupně mladším spolužákům na I. stupni. “Den pro zdraví” – každoroční celodenní cyklistický výjezd žáků 2. stupně na kole, “Den Země” – zaměřený na ekologii a ochranu životního prostředí a další projekty.
 • Zájmové kroužky, kde žáci popustí uzdu fantazii a rozvinou naplno svůj um. V letošním školním roce máme veselou vědu, taneční, keramický kroužek, korálkování, ale také šachy, tradiční i netradiční sportovní hry, házenou, florbal, golf nebo kroužek robotiky. Tyto aktivity vedeme zajímavou, netradiční a zábavnou formou, která baví nejen žáky, ale i učitele samotné.
 • Předcházení patologickým jevů – pravidelná spolupráce s odborníky z různých oblastí, spolu s nimi připravujeme pro naše školáky množství preventivních programů zaměřených na danou tématiku, které jsou „šité“ na míru každé věkové kategorii.
 • Školní družinu s nadstandardní péčí, která je nabízena žákům 1. – 3.r. v době od 6 :00 do 16:45 hodin.
 • Vedení elektronických třídních knih a žákovských knížek od 3. ročníku. Tuto službu provozujeme u společnosti skolaonline.cz, která nabízí veškeré vedení školní agendy a zabezpečené komunikace s rodiči online, tedy s připojením na internet odkudkoliv. Všechny tyto služby je možno také provozovat přes smartphony na jakémkoliv operačním systému.

Pokud vás tato nabídka zaujala, jste srdečně vítáni.

Bližší informace o naší škole můžete získat osobní návštěvou /rádi vás školským zařízením provedeme/, prohlídkou našich školních webových stránek www.zsmaje.cz, ale i třídních webů, které slouží  k další možné komunikaci třídního učitele nejen s dětmi, ale i s rodiči /informace o tom, co se děje ve škole nebo co se právě připravuje/, jejichž adresy naleznete na výše uvedeném školním webu a nebo se s námi můžete spojit telefonicky na čísle 581 675 412.

Za celou školu vás zve vedení školy ZŠ 1. máje.