Od začátku tohoto školního roku působí na naší škole nový školní psycholog. Je ve škole pro rodiče, žáky a pedagogy, kteří se na něj mohou obracet pro psychologickou pomoc nebo radu, ať už se jedná o aktuálně vzniklou náročnou situaci nebo o popovídání si o jakémkoliv problému.

Školní psycholog je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační,
diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle
vyhlášky č. 72/2005 Sb. Při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán
mlčenlivostí. Individuální systematická práce školního psychologa s dítětem je v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.


Školní psycholog se ve škole zapojuje například do následujících aktivit:
 Podílí se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem, případně metodikem
prevence
 Poskytne úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá
 Poskytne krizovou intervenci dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci
 Společně s pedagogy se podílí na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu
dítěte
 Podílí se ve spolupráci s třídním učitelem(li) na posílení pozitivní atmosféry ve škole, ve třídě
 Provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím
předmětům, výskyt rizikového chování, klima třídy apod.) a konzultuje zjištěné údaje
s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídními učiteli, při
důsledném zachování anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumu účastnili
 Navrhuje a provádí preventivní programy ve spolupráci s třídním učitelem a metodikem
prevence
 Provádí sociálně-psychologický výcvik u vybraných žáků

Na školního psychologa se můžete obracet například v následujících případech:
Žáci:

 • máte potíže s ostatními dětmi a trápí vás vztahy se spolužáky, ostatními dětmi
  nebo dospělými
 • zažíváte smutek nebo vztek a chcete si o tom s někým popovídat
 • máte problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu
 • potřebujete poradit s výběrem dalšího studia
 • potřebujete se dozvědět něco sami o sobě
 • potřebujete si popovídat, postěžovat, „zanadávat“…
 • máte potíže při učení nebo nevíte jakým způsobem se učit
  Rodiče a zákonní zástupci:
 • potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních
  problémů Vašeho dítěte
 • u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání
 • potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných
  problémů
 • potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi
  nebo dospělými
 • potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání Vašeho dítěte
 • potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování a
  s výběrem jeho optimálního učebního stylu
  Pedagogové:
 • potřebujete si jen tak popovídat, postěžovat apod.
 • potřebujete poradit při řešení vztahových potíží žáků
 • potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka
 • potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci
  se třídou
 • potřebujete pomoci při řešení výchovných potíží ve školní družině
 • potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků
 • potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými
  zástupci
 • potřebujete znát aktuální stav Vašeho dítěte, jeho schopnosti, školní výsledky,
  osobnostní charakteristiky atd.

Individuální psychologické konzultace s žáky:
Pravidelné individuální konzultace s žáky se uskutečňují po předchozí dohodě se zákonnými
zástupci. Pokud není domluveno jinak, konají se zpravidla jednou týdně v předem
naplánovaném dni a čase (obvykle mimo vyučování). Počet setkání závisí na tématu, dohodě
s rodičem a dítětem.

Školní psycholog
Mgr. Martin Zupko
tel.č. 581 675 420
email: martin.zupko@zsmaje.cz
Konzultační hodiny
 Pátek 8:00 – 15:30